Spine-Code, -en modell för behandling, egenvård och förståelse av rygg- och nackbesvär

Det finns idag många exempel på att allmänna trender styr hur diagnoser ställs vid rygg- och nackbesvär.  Många, eller till och med alla, av dagens förklaringsmodeller är också färgade av respektive professions tradition, kultur och synsätt. Detta är olyckligt eftersom det hämmar utvecklingen och knappast sätter patienten i fokus.

Synen på hur rygg- och nackbesvär uppstår är med andra ord föränderlig och också starkt knuten till vilken profession utövaren tillhör.

SpineCode  är ett synsätt som är tänkt att se bortom den egna professionens traditioner, bortom aktuella trender, samtidigt som den skall öka patientens och även utövarens ödmjukhet inför nya rön.

De riskfaktorer som utifrån en rent vetenskaplig synvinkel anses bidra till att rygg- och nackbesvär uppstår pekar alla mer eller mindre åt samma håll. De är i huvudsak exempel på hur väl vi förhåller oss till, och hur vi interagerar med vår omvärld. Eftersom det är i gränssnittet mellan människa och miljö som huvuddelen av besvären uppstår är vår psykiska och fysiska kapacitet av stor vikt. Samtidigt ges ryggen och nacken förbättrade förutsättningar då dess muskler och leder belastas inom sitt fysiologiska rörelseomfång och att inflytandet av ensidig belastning minskas. Många faktorer är dessutom relaterade till varandra och då även beroende av händelser i tid och rum.

SpineCode är en professionsoberoende öppen modell, som i stort harmoniserar med de riskfaktorer som vetenskapen lyft fram. Modellen är utformad för att fungera som en vägledning i såväl det kliniska arbetet som i egenvård. Samtidigt är den också generellt hållen för att kunna stimulera till, och även innefatta, framtida vetenskapliga fynd.

Synsättet inom SpineCode baseras på människans fysiologiska mekanismer, kända riskfaktorer, individens fysiska och psykiska förutsättningar tillsammans med orsakssamband i patientens nuvarande och tidigare livsstil. Kortfattat präglas synsättet av att vår samlade fysiska och psykosociala kapacitet skall matcha och helst också överträffa de samlade påfrestningar som vi möter i vardagen.

Inom SpineCode kan tre grundteser lyftas fram, där alla är intimt sammankopplade och dessutom harmoniserar med de riskfaktorer som hitintills identifierats:

Tre grundteser

Människa-Miljö

Människan tar in och reagerar på intryck från omgivningen, vilket dels förändrar vår attityd eller vårt synsätt, dels påverkar vårt sätt att använda kroppen. Omvänt reagerar vi på och förändrar vårt förhållningssätt gentemot de aktiviteter som förknippas med smärta eller obehag.

Tidsberoende komplexitet

Människan i sin helhet, men även de olika delsystemen, påverkas av tidigare inre eller yttre händelser. Dessa styr också våra framtida förutsättningar, där små förändringar i nuet kan få stor effekt på till synes orelaterade händelser i framtiden.

Funktionell kapacitet

Människan i stort och därmed också dess minsta funktionella enheter anpassar sig utifrån ett fysiologiskt perspektiv till de krav som föreligger.

Hämta sammanfattning.pdf
Hämta förjupning.pdf